1. HOME > 
  2. JSS publications > 
  3. Editors & Associate Editors (2019-2020)

Editors & Associate Editors (2019-2020)

Japanese Journal (2019-2020)

Editor

Toshinao Yoshiba (E-mail: jjss-jpn)
Tokyo Metropolitan University

Associate Editors

Manabu Iwasa (Kumamoto University)
Tadashi Ono (University of Tsukuba)
Teppei Ogihara (The University of Tokyo)
Atsushi Kawaguchi (Saga University Hospital)
Shido Sai (Okayama Shoka University)
Seisho Sato (The University of Tokyo)
Mirai Tanaka (The Institute of Statistical Mathematics)
Kaoru Fueda (Shiga University )
Junichiro Fukuchi (Gakushuin University)
Hidetoshi Matsui (Shiga University )
  • Contact us